Algemene voorwaarden Taspinar Advocatuur

Artikel 1.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Taspinar Advocatuur verstrekken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

 

Artikel 2.Opdrachten

1. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

2. Niet alleen Taspinar Advocatuur maar ook alle personen, die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, nadat zij het kantoor van Taspinar Advocatuur hebben verlaten.

3. De opdrachtgever is gehouden Taspinar Advocatuur en zijn advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan Taspinar Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Taspinar Advocatuur en de daar werkzame advocaten zullen bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Taspinar Advocatuur en zijn advocaten zijn echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

2. Iedere aansprakelijkheid van Taspinar Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

3. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Taspinar Advocatuur binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 

Artikel 4. Declaraties/Honorarium

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Taspinar Advocatuur dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Taspinar Advocatuur jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW-kosten en kantoorkosten. Onder kantoorkosten wordt een percentage van 6% van het honorarium verstaan ter dekking van alle algemene kantoorkosten waaronder papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en E-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak. Bovenvermelde kosten worden separaat in rekening gebracht.

2. Voldoening van declaraties van Taspinar Advocatuur dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door Taspinar Advocatuur gemaakte incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% met een minimum van € 150,– te vermeerderen met de BTW.

3. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Taspinar Advocatuur, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een voorschot betalen. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, is Taspinar Advocatuur bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen en/of kan Taspinar Advocatuur deze werkzaamheden opschorten of staken.

 

Artikel 5. Derdengelden

1. Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden en hebben daarom geen derdengeldrekening.

 

Artikel 6. Archivering

1. Taspinar Advocatuur behoudt zich het recht voor dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.

 

Artikel 7. Klachten- en geschillenregeling

1. Taspinar Advocatuur heeft een Interne Klachtenregeling welke van toepassing is op iedere opdracht van Taspinar Advocatuur.

2. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

3. Wanneer wij er niet in slagen met u uw eventuele klachten over onze dienstverlening tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

4. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Op uw verzoek kunt u nadere informatie ontvangen over beide klachtenregelingen.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Taspinar Advocatuur of een van zijn advocaten is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.