Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. De wet brengt het stelsel van elf kindregelingen terug naar vier regelingen: twee inkomensondersteunende regelingen (kinderbijslag en kindgebonden budget) en twee arbeidsparticipatiebevorderende regelingen (combinatiekorting en kinderopvangtoeslag). Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is.

De nieuwe wetgeving heeft grote gevolgen voor de wijze waarop per 1 januari 2015 de kinderalimentatie wordt vastgesteld.

Wat is er precies door de wet veranderd en wat zijn de gevolgen?

Alleenstaande oudertoeslag/ouderkorting is vervallen
Tot 1 januari 2015 had een alleenstaande ouder recht op een alleenstaande oudertoeslag. Een alleenstaande ouder in de bijstand had recht op een alleenstaande ouderkorting. Dit betreft een korting op de te betalen inkomstenbelasting, welke is vervallen.

Invoering alleenstaande ouderkop
Op 1 januari 2015 is de alleenstaande ouderkop ingevoerd, welke voor de alleenstaande ouders in de plaats is gekomen van de alleenstaande oudertoeslag en de alleenstaande ouderkorting. De alleenstaande ouderkop is een extra bijdrage van de overheid bovenop het al bestaande kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is net als kinderbijslag een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen, maar dan afhankelijk van inkomen en vermogen. De alleenstaande ouderkop is geregeld in artikel 2 lid 5 Wet op het kindgebonden budget en beoogt alleenstaande ouders met een lager inkomen, ongeacht of ze werken of bijstand ontvangen, te ondersteunen. De hoogte is inkomensafhankelijk, wat betekent dat de bijdrage van de overheid hoger is naar mate het inkomen van de alleenstaande ouder lager is, met een maximum van €3050,- per jaar.

De invloed op de kinderalimentatie
Alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde enerzijds en de draagkracht van de onderhoudsplichtige anderzijds (artikel 1:397 lid 1 BW). Het Rapport Alimentatienormen, opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen, heeft deze open wettelijke norm nader ingevuld. Sinds 1 januari 2013 wordt in het rapport aanbevolen de behoefte van de kinderen als volgt te berekenen. Aan de hand van het netto besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk wordt in de Nibud-tabel bepaald wat de behoefte van de kinderen is. Vervolgens wordt van de behoefte het kindgebonden budget afgetrokken. In het bedrag dat resteert dienen de ouders naar rato van draagkracht bij te dragen.

Volgens het Rapport Alimentatienormen 2015 wordt aanbevolen het totale kindgebonden budget, dus inclusief alleenstaande ouderkop, in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen bij de berekening van de onderhoudsverplichting.

De verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop leidt tot een verlaging van de resterende behoefte van het kind. In sommige gevallen zal hierdoor geen of nauwelijks meer sprake zijn van het betalen van kinderalimentatie, maar dat is vooral het geval bij lage inkomens. Dat komt doordat de behoefte volgens de huidige rekenmethode (het aftrekken van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop van de totale kosten) grotendeels en in sommige gevallen zelfs volledig kan worden voldaan vanuit het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. In veel gevallen leidt dat tot een situatie waarbij de niet-verzorgende ouder nauwelijks of geen kinderalimentatie hoeft te voldoen terwijl het totale inkomen van de verzorgende alleenstaande ouder in de nieuwe situatie soms lager is dan in de oude situatie waarbij nog alleenstaande ouderkorting/toeslag, kindgebonden budget en alimentatie werd ontvangen. Dit betekent dat sprake is van een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderen en dus een besparing van de ouders in deze kosten.

Niet alleen bij nieuwe gevallen zal rekening worden gehouden met deze gewijzigde regelgeving, maar in situaties waarin al eerder kinderalimentatie werd vastgesteld, kan onderzocht worden of de bijdrage nog steeds juist is. Alimentatie betalende ouders kunnen vrij eenvoudig om wijziging van de alimentatiebijdrage vragen.

Mocht u een afspraak willen maken in verband met een wijziging van kinderalimentatie, neem dan direct contact op met Taspinar Advocatuur.